SGK Tarafından emekliliği iptal edilenlere mahkemeden ve Yargıtaydan ışık ..

Son zamanlarda   SGK  işyerlerinde  üzerinde yaptığı incelemelerle  sahte sigortalılık nedeniyle emekliliğin iptali ve sahte sigortalılık tespitlerinde Sahte Sigortalılık gerekçesiyle bazı sigortalı ve emeklilerin sigorta prim günlerini silmekte ve emekliliklerini iptal etmekte , ayrıca bazen uzun yılları kapsayan emeklilik döneminde alınan aylıkları yersiz ödeme olarak talep etmektedir.

            Bu uygulamalar kısmen doğru gibi gözükse de SGK denetmenlerince toptancı bir yaklaşım ile işyerindeki tüm işçiler aynı muameleye tabi tutulmaktadır. Bazen sırf işveren borcunun tahsili imkansızlığı nedeni ile tüm  çalışanların  tamamının günleri ve buna bağlı olarak  emeklilikleri için   iptal yoluna gidilmektedir. SGK’ nın bu uygulamaları büyük hak ihlallerine sebebiyet vermektedir. Çünkü sigortalılığı Sahte diye iptal edilenler arasında gerçekten çalışanlarda vardır. İşte tam bu noktada gerçekten çalışanların bu işlemlere itirazı ve dav başlatmaları gerekmektedir.

            Böyle bir durum Çanakkale ilinde yaşanmış gerçekten çalıştığı ve emekli olduğu halde emeklilik aylığından mahrum bırakılan bir vatandaş dava açmış ve davayı kazanmış , SGK tarafından karar temyiz edilmiş ise de Yargıtay 21. Hukuk dairesince onanarak kesinleşmiştir. Emekli olan vatandaşımız geç de olsa hakkını almayı başarmıştır.

            Bu durumda haksızlığa uğrayan tüm vatandaşlarımıza ışık olacak bu kararı ve Yargıtay onama ilamını ekliyorum.

örnek karar

TÜRK MİLLETİ ADINA

               T.C.
     ÇANAKKALE
    İŞ MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO       : 2016/181 Esas
KARAR NO    : 2017/261

HAKİM    : 
KATİP     : 

DAVACI         : ............................ - ........................
VEKİLLERİ    : Av. YILMAZ ÇEBİ - Kemalpaşa Mah. Kemalyeri Sok. No:35/1-Merkez/ ÇANAKKALE
                       Av. MUSTAFA ÖZTOK - Kemalpaşa Mah. Kemalyeri Sok.35/1  Merkez/ ÇANAKKALE
DAVALI         : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA  İZAFETEN -SGK İl Müd. -  Kepez Merkez/ ÇANAKKALE
VEKİLLERİ    : Av. ............ - Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü  Merkez/ ÇANAKKALE
      Av. ................... - Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Merkez/ ÇANAKKALE
DAVA             : Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları)
DAVA TARİHİ        : 11/08/2014
KARAR TARİHİ    : 25/09/2017
GEREKÇELİ KARAR YAZMA TARİHİ       : 18/10/2017
Mahkememizde görülmekte bulunan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekilinin  Mahkememize verdiği 11.08.2014 havale tarihli  dava dilekçesinde  özetle;  müvekkilinin davalı kurumda  SSK'lı ve Bağ-Kur 'lu  çalışmaları sonrası  gerekli  gün sayısı yaş  ve süre  koşullarını  doldurduğundan  2014 yılı Mart  ayı  içinde  emekli aylığı tahsis talebinde bulunduğunu,  davalı kurum  müvekkilinin sigortalılık  günlerini  incelemiş yaşlılık aylığına hak kazandığına karar vererek 10.07.2014 tarih 3.534.387 sayılı  Aylık Bağlama Kararı  ile  kendisine  506 sayılı yasanın  geçici 81/A maddesi ve 5510 sayılı yasa  gereği 4-1 a kapsamında yaşlılık  aylığı bağlamış bu  aylık bağlama kararının müvekkiline  tebliğ  edilmiş  olduğunu, bu  işlemin davalı  kurumun  web sitesinde tescil  edildiğini, müvekkilinin bu karar  gereği  24.08.2014 tarihinde  aylık almayı beklemekte  iken davalı kurum  web sitesinde yapılan incelemede yaşlılık  aylığının  işlemden  kaldırıldığını tespit  etmiş davalı kurumda yaptığı  araştırmada  aylığının  iptal edildiği kendisine  bildirilmiştir. Müvekkilinin  aylığının hangi  nedenle  iptal edildiği davalı kuruma 07.08.2014 tarih 11.233.988 sayılı yazımız ile  sorulmuş, davalı kurumun  08.08.2014 tarih 3.966.257 sayılı yazısı ile  24.06.2014 tarih 60 sayılı  denetim raporu  gereği aylığın  iptal edildiği, müvekkilinin .................. Ltd.Şti.,...............,................., .........r ve .................'a  ait işyerlerindeki çalışmalarının  iptali sonucu  böyle bir karar verildiğinin belirtildiğini, davalı kurumun  yaptığı aylık iptali işleminin yasaya ve yönetmeliklere aykırı  olduğunu, müvekkilinin  denetim raporunda sözü edilen  işyerlerindeki  çalışmalarının  fiili olduğunu, tüm  bu nedenlerle  davalı kurumun yarattığı  muarazanın  gederilerek aylığın devam  etmesi yönünde  ihtiyati  tedbir  kararı  verilerek  müvekkilinin  01.04.2014 tarihi itibariyle yaşlılık  aylığına  hak kazanıldığının  tespitini  talep ve dava  etmiştir.
Davalıya  usulüne  uygun tebligat yapılmış ve taraf  teşkili sağlanmıştır.
Davalı vekili  cevap  dilekçesinde  özetle;  usul ve hukuka  aykırı davanın reddini talep etmiştir.
Mahkememizce davacı tanıkları  dinlenmiş, davacı tanıkları yeminli beyanlarında; davacının  denetim raporunda  isimleri geçen .............., ................,  ................., ................ , İ..........İnş. Ltd.Şti. Ne  bağlı  olarak  bizzat   fiilen  inşaat  işlerinde  çalıştığını,  çalıştığı süreleri belirtmek  suretiyle  doğrulamışlar ve çalışmaya  ilişkin belgeleri dosyaya  sunmuşlardır.
Mahkememizce  itiraza konu  24.06.2014 tarih  60 sayılı  denetim raporu, davalı  iş yerlerine  ait  iş yeri dosyaları dosyamız arasına  celp edilmiştir.
Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya  kapsamına  göre; her ne kadar davalı kurum  tarafından yapılan  incelemede  davacıya  yaşlılık  aylığı  bağlama kararı davacının  adı  geçen  kişilere  ait  iş yerinde  fiili  çalışması bulunmadığından  bahisle iptal edilmiş ve buna 24.06.2014  tarih  60 sayılı  denetim raporu  gerekçe olarak  gösterilmiş  ise de  dosya  kapsamında  yeminli dinlenen  tanık  beyanları  ve dosya  kapsamındaki delil  niteliğindeki  belgeler  ile davacının  fiilen çalışması doğrulanmış  olduğundan davanın kabulüne karar verilmiştir.
Mahkememizin  27.02.2015 tarih  ve  2014/391  Es.  2015/49 Karar sayılı   kararı  temyiz edilmekle  Yargıtay  21. Hukuk  Dairesinin  15.02.2016 tarih  ve 2015/8166 Es.  2016/1964 Karar sayılı ilamı  ile  bozulmasına karar verilmiş ve Mahkememizin 2016/181 Es. Sırasına kaydı  yapılmıştır.
Mahkememize yapılan yargılama, toplanan deliller, Yargıtay bozma  ilamı ve tüm dosya  kapsamına  göre; Mahkememizce yargıtay  bozma  ilamı  gerekçesi doğrultusunda  uyuşmazlık konusu  dönem  içerisinde  dava dışı  inşaat  işyerlerinin bordrolarında  sigortalı kaydı  yer  alan  ve hizmeti  iptal edilmeyen  çalışanların  tespiti  için  davalı kuruma yazı yazılmış ve davalı kurum tarafından  bildirilen  belgelerdeki  hizmetleri  iptal  edilmeyen  kamu tanıkları  mahkememizce  yeminli  olarak dinlenmiş  kamu  tanıklarından  Edip Özdemir  ve Mehmet Ali  Günen  davacının  iptali  konu  tarihlerde  inşaatta  yardımcı işler  yapmak suretiyle  fiilen  çalıştığını, bunu  bizzat  gördüklerini ancak  ne kadar süre  çalıştığını bilmediklerini beyan etmişler, diğer dinlenen kamu tanıkları  ise  her ne kadar  davacıyı  hatırlamadıklarını  beyan etseler de inşaat  işlerinde  kendilerinden  başka  çalışan  çok sayıda  işçi olduğunu her bir  işçinin farklı  bölümlerde  çalıştıklarını beyan  etmişlerdir. Bu kapsamda  davacıyı  hatırlamamaları hayatın  olağan  akışına uygundur. Tüm dosya  kapsamı nazara  alındığında  davacının  iptale konu  dönemde  bahsi geçen  işyerlerinde  fiilen  çalışmadığı şüpheye  yer  bırakmayacak şekilde  ispatlanamadığından  davanın kabulüne karar verilerek   aşağıdaki hüküm  kurulmuştur. 
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda  açıklandığı  üzere;
Davanın    KABULÜ ile;davalı Çanakkale SGK İl Müdürlüğünün 24/06/2014 tarih,60 sayılı denetim raporunun davacı ............. ...............l ile ilgili bölümünün iptaline,
Davacının 01/04/2014 tarihi itibarı ile yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine,
Davalı kurum  harçtan  muaf  olduğundan  harç alınmasına  yer  olmadığına,
AAÜT ye  göre  hesaplanan  1.980.00  TL maktu vekalet  ücretinin davalı kurumdan tahsili  ile davacıya  ödenmesine,
Davacı tarafça yapılan  424,50 TL  yargılama  giderinin  davalı kurumdan tahsili  ile davacıya  ödenmesine,
Taraflarca yatırılan gider avansından kasada kalan miktarının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,
Dair , Davacı asil ve Taraf vekillerinin yüzüne karşı , tefhimden itibaren 8 gün içinde , Yargıtay yolu  açık  olmak üzere verilen karar açıkça okunup  usulen  anlatıldı. 25/09/2017   


Katip ...........                  Hakim ..................

_______________________________
 

Yargıtay Kararı 

          T.C.
        YARGITAY
    21. Hukuk Dairesi

ESAS NO    : 2017/5899 
KARAR NO    : 2018/6830                  Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ    : Çanakkale İş Mahkemesi
TARİHİ              : 25/09/2017
NUMARASI      : 2016/181-2017/261
DAVACI            : ......................... Vek.Av.Yılmaz Çebi
DAVALI             : Sosyal Güvenlik Kurumu Vek.Av. ....................


TÜRK MİLLETİ ADINA

Davacı, 01/04/2014 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına haka kazanıldığının tespitine  karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi. 

                                                      K A R A R

Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı Kurum vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 27/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Mesut  BALCI
Üye
B. SONER
Üye
A. YENER
Üye
G. MISIR ÖZYURT
Üye
D. KORKMAZ